Pomożemy Ci w walce z bankiem

Jeżeli jesteś Frankowiczem możesz żądać od banku zwrócenia pieniędzy, które na podstawie postanowień umownych niezgodnych z prawem, powinny być zwrócone.

Zgłoś się do Omega Kancelarie Prawne! Prześlij formularz kontaktowy. Nasz konsultant zadzwoni do Ciebie i po wstępnej analizie wyjaśni, jak możemy Ci pomóc.

Omega Kancelarie Prawne – profesjonalna pomoc prawna dla Ciebie!

POMOC FRANKOWICZOM

Kancelaria Omega – obsługa prawna firm oraz osób prywatnych.

CZY WIESZ, ŻE:

 • w poprzednich latach instytucje bankowe osiągały wysokie zyski oferując szeroko rozumiane kredyty frankowe. Umowy o kredyty frankowe zawierały często postanowienia, które można uznać za niedozwolone, a nawet nieważne,
 • postanowienia umów zawierające zapisy niedozwolone nie wiążą kredytobiorców z mocy samego prawa,
 • banki powinny zwracać klientom część rat, które na podstawie postanowień umownych, są niezgodne z prawem.

OSOBY, KTÓRE MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ O ODSZKODOWANIE:

 • Unieważnienia umowy – w przypadku unieważnienia umowy kredytowej sąd stwierdza, że dana umowa nie może istnieć w obrocie prawnym z uwagi na wady prawne istniejące w jej treści. W przypadku stwierdzenia nieważności umowy kredytowej bank powinien zwrócić kredytobiorcy wszelkie opłaty, które od niego otrzymał, a kredytobiorca powinien zwrócić na rzecz banku kwotę kredytu, którą otrzymał od banku,
 • Unieważnienia klauzul abuzywnych – w przypadku uznania przez sąd, że poszczególne postanowienia umowne są abuzywne nie będą one wiązały kredytobiorcy. W takim wypadku umowa kredytowa nadal będzie wiązała strony, jako kredyt wyrażony w złotych polskich według oprocentowania wynikającego z umowy kredytowej. Bank będzie zobowiązany do zwrotu na rzecz kredytobiorcy dokonanej nadpłaty,
 • Zwrotu nadpłaty rat kredytu do 10 lat wstecz – nadpłata będzie stanowiła różnicę pomiędzy kwotą należnych spłat (rat kredytu policzonych bez zastosowania klauzul niedozwolonych) a sumą rat spłaconych. Wysokość nadpłaty będzie różna w zależności od: kursu waluty z dnia zaciągnięcia kredytu, czasu spłacania kredytu, wielkości kredytu. Przeciętnie kwota nadpłat wynosić będzie 10 – 20 % wartości kredytu,
 • Redukcji swojego długu nawet do 70 % wartości poprzez spadek salda zadłużenia, w wyniku zakwestionowania stosowania przez bank mechanizmu indeksowania lub denominowania kredytu do waluty obcej,
 • Odzyskania ubezpieczenia niskiego wkładu, poprzez dochodzenie zwrotu sumy zapłaconych z tego tytułu składek,
 • Odzyskania spreadów walutowych – mechanizm spreadów walutowych stosowanych przez banki powodował, że zobowiązanie kredytobiorcy było zawyżane poprzez zastosowanie dwóch różnych mierników jej wartości – raz kursu kupna dla celów wyliczenia kwoty do wypłaty, a raz kursu sprzedaży do wyliczenia wysokości rat do spłaty. Takie rozwiązanie jest sprzeczne z istotą waloryzacji, gdzie dokonywanie obliczeń powinno następować w oparciu o jednolity i obiektywny miernik wartości.

Nasi prawnicy mogą Ci pomóc w skutecznym dochodzeniu roszczeń od banku

dokonamy wstępnej weryfikacji przysługujących Ci roszczeń w oparciu o analizę przesłanych przez Ciebie dokumentów (umowa kredytowa)

pozyskamy niezbędną dokumentację do dochodzenia należnych Ci świadczeń (wniosek o wydanie zaświadczenia o dokonanych wpłatach)

poprowadzimy negocjacje z bankiem w procesie reklamacyjnym oraz polubownym

w razie braku porozumienia na etapie polubownym wystąpimy na drogę postępowania sądowego (sporządzimy pozew do sądu powszechnego i poprowadzimy sprawę)

Największa Sieć Kancelarii Prawnych w Polsce

39000

udzielonych
porad prawnych

4200

przeprowadzonych
postepowań sądowych

1000

udzielanych miesięcznie
konsultacji telefonicznych

Największa Sieć Kancelarii Prawnych
w Polsce

 • SKUTECZNY PRAWNIK W KORZYSTNEJ CENIE
 • ZAWSZE PO TWOJEJ STRONIE
 • Łamiemy schematy, aby znaleźć rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb.

Omega Kancelarie Prawne Sp. z o.o. istnieje na rynku usług prawnych nieprzerwanie od 2005roku.
W 2011 roku Omega Kancelarie Prawne przekształciły się w spółkę prawa handlowego. Obecnie posiadamy 21 oddziałów w całym kraju. Kancelaria operuje ponadto własną ogólnopolską siecią handlową.
Jako pionier w zakresie odzyskiwania należności z tytułu polisolokat od 2013r skutecznie pomogliśmy odzyskać wielu tysiącom osób tzw. opłatę likwidacyjną. więcej: https://omega-kancelaria.pl

Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa

Zostaw kontakt do siebie

 a nasz ekspert skontaktuje się z tobą